aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Vedtekter

  §1

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid fastsatte forskrifter og lover, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 

§2

Missingmyr barnehage as drives som et aksjeselskap. Barnehagen er selv ansvarlig for forvaltningen. Kommunen er ansvarlig for tilsyn av barnehagen.

 

§3a

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representant fra foreldrene,

representant fra de ansatte og representant fra eiersiden. Dersom det må foretas avstemning, har hver representant en stemme. Vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

 

§3b

Barnehagen skal ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av samtlige foreldre i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det er bare foreldrerådet som kan samtykke i foreldrebetaling ut over maksprisen.

 

§4a

Frist for søknad til hovedopptaket i barnehagen kunngjøres i lokalpressen.

Søknad om opptak skjer på fastsatt elektronisk skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. De som blir tildelt plass beholder den inntil plassen sies opp.

Det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året.

Barnehagens opptakskrets, hele landet.

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli det påfølgende år.

Missingmyr barnehage as foretar opptak av barn i samarbeid med Råde kommune, på bakgrunn av styrers og eiers innstillinger.

Tildeling av plass foretas med bakgrunn i barnehagelovens § 13 kriterier for prioritet ved opptak, samt § 4b i barnehagens vedtekter.

Prioriteringer ved opptak:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. Barnehageloven § 13.
  2. Barn med andre behov dokumentert av det offentlige hjelpeapparat.
  3. Søsken.
  4. Jf. § 4b
  5. Barn som tidligere har søkt om barnehageplass, men ikke fått tilbud.
  6. Ved like forutsetninger legges det til grunn hvilke typer plasser som er ledig.
  7. Ut over dette vil barnehagen ved like forutsetninger og like ønsker om type plass foreta loddtrekning.

Klage på opptak av barn må sendes skriftlig til kommunen senest 3 uke etter mottatt avslag på barnehageplass.

Klagen vil avgjøres av kommunen i samarbeid med barnehagens styrer/eier. Svar på klage sendes til foreldrene senest 4 uker etter mottatt klage.

Dersom kommunen ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Dersom klageinstansen finner at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplass, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven §1 er tilbudt plass.

Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt har rett til begrunnelse for avslag og rett til gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Retten til innsyn gjelder

ikke for opplysninger som vedrører andres personlige forhold. Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen.

Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt kan stå på ventelisten til denne barnehagen.

Prioriteringer ved opptak gjøres gjeldende for venteliste.

 

§4b

Det skal ved opptak tilstrebes en jevn fordeling av barn med hensyn til kjønn, alder og funksjonsevne, slik at barnegruppene kan fungere på best mulig måte for barna.

Videre må det totale antall barn som tas opp og inntak av barn med nedsatt funksjonsevne i den enkelte barnehage, gjøres betinget av tilstrekkelig spesialpedagogisk bistand, ekstra bemanning og andre ressurser stilles til disposisjon.

 

§4c

Oppsigelse av plassen skal være skriftlig.

Oppsigelsesfrist er 2 måneder.

Oppsigelsen gjelder fra den 1. i hver måned og to måneder fremover fra oppstartsdatoen du/dere har takket ja til.

Plassen kan ikke sies opp mellom 1. mai og 31.juli.

Dersom du/dere ønsker å ta barnet ut av barnehagen i denne perioden, må du/dere betale for plassen.

Barn som skal begynne på skolen, trenger ikke si opp plassen, men beholder den ut barnehageåret.  

 

§4d

Oppholdsutgiftene betales 11 måneder i året, uavhengig av ferie.

Det er betalingsfri i juli måned.

 

Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet, er ansvarlig for at regningen blir betalt.

 

Ved forsinket henting kan barnehagen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av barnehagens eier.

Foreldrebetalingen fastsettes av barnehagens eier. Ved oppsigelse må plassen betales 2 måneder fra den dato oppsigelsen gjelder. Informasjon vedrørende prisjusteringer av oppholdsutgifter, gis beskjed om minst 2 måneder i forveien.

 

§5

Barnehagen har åpent alle virkedager unntatt uke 29 og 30 som er stengt i forbindelse med ferieavvikling, lørdager, jule – nyttårs – påske og pinseaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00.

 

§6

Barnehagens åpningstider fastsettes av barnehagens eier og vil variere innenfor rammen 06.45 – 17.00.

 

§7

Matpenger er ikke inkludert i oppholdsutgiftene.

Informasjon vedrørende økning i matpengesatsene, gis beskjed om minst 2 måneder i forveien.

 

§8

Hvert barn med barnehageplass skal ha minst 4 hele ferieuker i løpet av barnehageåret + 5 dager fri p.g.a. planleggingsdager.

3 ferieuker skal tas sammenhengende på sommeren i perioden 1. mai til 31. august.

 

§9

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

§10

Barnehagestyrer avgjør om et barn p.g.a. sykdom, midlertidig, inntil 1 uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

§11

Leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er satt til 4 kvm. pr. barn, mens det er fastsatt

5,5 kvm. pr. barn, for barn under 3 år.

Utearealet skal tilstrebes ca. seks ganger leke- og oppholdsarealet.

 

 §12

Barnehagens eier påser at gjeldende lover og regler for internkontroll blir fulgt.

 

§13

Vedtektsendringer skal legges frem for godkjenning i samarbeidsutvalget.

§14

Missingmyr as har dugnadsplikt 2 ganger pr. barnehageår.

Foreldre/foresatte gis imidlertid muligheten til å kjøpe seg fri fra denne plikten, med et beløp som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg for en periode på 2 år av gangen.

 

§15

Missingmyr as vil med denne paragrafen reserveres fra barnehagelovens

  • 1 første ledd, hvor det står at barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier og vise til § 1a første ledd. Vi vil på denne måten være nøytrale i forhold til religionsspørsmål og ønsker ikke å bygge på grunnleggende kristne verdier.

§16

Missingmyr as er en barnehage som følger gjeldende tariff for de ansatte i barnehagen. Barnehagen er medlem av PBL og PBL-A og følger således PBL-A sine tariff og pensjonsbestemmelser.

 

§17

Foreldre/foresatte som ikke henter sitt/sine barn innenfor barnehagens åpningstid vil bli belastet med kostnader på kr. 500 pr. påbegynte halvtime.

Revidert: 30.07.2013

04.02.2014

26.05.2016

05.07.2016