aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

 

 

§1 Eierforhold

Missingmyr Barnehage AS er et aksjeselskap. Styret er virksomhetens øverste organ.

§2 Formål

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». (Barnehageloven §1)

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.  

 §3 Opptaksmyndighet

Styrer foretar opptak av barn i barnehagen.

 §4 Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagen er åpen for barn i førskolealder. Barn som er tildelt plass får beholde plassen til utgangen av barnehageåret barnet fyller 6 år, eller sies opp. Se for øvrig kontrakt om disponering av barnehageplass og partenes oppsigelses- og hevingsadgang.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder:

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 18.

Søsken av barn som har plass i barnehagen.

 

Barn som har søkt innen fristen og som fyller ett år senest innen utgangen av november det barnehageåret det søkes om barnehageplass, skal ved hovedopptak gis et tilbud om plass med oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, eventuelt tidligere det barnehageåret.

Det skal ved opptak tilstrebes en jevn fordeling av barn med hensyn til kjønn, alder og funksjonsevne, slik at barnegruppene kan fungere på best mulig måte for barna. Videre må det totale antall barn som tas opp og inntak av barn med nedsatt funksjonsevne i den enkelte barnehage, gjøres betinget av tilstrekkelig spesialpedagogisk bistand, ekstra bemanning og andre ressurser stilles til disposisjon.

Ved like forutsetninger legges det til grunn om det er ledig plass for barn over eller under 3 år.

Barn som tidligere har søkt om barnehageplass, men ikke fått tilbud.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

§5 Opptaksperiode, oppsigelse og heving

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i Råde kommune. Styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter elektronisk søknad.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den 1. i hver måned og to måneder fremover fra oppstartsdatoen du/dere har takket ja til. Oppsigelse skal sendes elektronisk.

Oppsigelse og betaling fra foresattes side i tidsrommet 31.mars til 1. juni løper ut barnehageåret, det vil si til og med 31. juli.

Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

§6 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter Lov om barnehager § 16. 

For søkere med rett til prioritet etter Lov om barnehager § 18, er det også klagerett ved opptak som gjøres utenom de opptak kommunen har med søknadsfrist. Dette

gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.  

Klagen må fremsettes skriftlig til Råde kommune og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3- uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Klagen behandles endelig i kommunens klagenemd.

§7 Betaling for barnehageplass

Foreldrebetalingen fastsettes av eier etter gjeldene Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Informasjon vedrørende prisjusteringer av oppholdsutgifter, gis beskjed om minst to, -2- måneder i forveien.

Ved oppsigelse må plassen betales to, -2- måneder fra den dato oppsigelsen gjelder.

Foresatte som ikke henter sitt/sine barn innenfor barnehagens åpningstid, vil bli belastet med et gebyr per påbegynte halvtime. Gebyrets størrelse fastsettes av barnehagens eier.

Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet, er ansvarlig for at regningene blir betalt. Begge foresatte holdes juridisk ansvarlig for utgifter knyttet til barnehageplassen, uavhengig av betalingsmottaker.

Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, og at kravet oversendes til rettslig inkasso.

Oppholdsutgifter fordeles og betales 11 måneder i året forskuddsvis, uavhengig av ferie. Det er fritak for betaling i tidsrommet fra og med 1. juli til og 31.juli.

§8 Matpenger

Matpenger er ikke inkludert i oppholdsutgiftene.                                                                      Informasjon vedrørende økning i matpengesatsene, gis beskjed om minst to -2- måneder i forveien. Matpenger inkluderer frokost, lunsj, lettmåltid og drikke til disse.

§9 Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er satt til 4 kvm. pr. barn, mens det er fastsatt 5,5 kvm. pr. barn, for barn under 3 år.

Utearealet skal tilstrebes ca. seks -6- ganger leke- og oppholdsarealet.

§10 Åpningstid og ferie

Barnehageåret starter 1. august og løper til 31.juli påfølgende år.

Barnehagens åpningstider fastsettes av barnehagens eier og kan variere innenfor rammen 06.30 –17.00.

Hvert barn med barnehageplass skal ha minst 4 hele ferieuker i løpet av barnehageåret. I tillegg kommer 5 dager fri på grunn av planleggingsdager. Minst 3 av ferieukene skal tas sammenhengende på sommeren i perioden 1. mai til 31. august.

Barnehagen har åpent alle virkedager unntatt uke 29 og 30 som er stengt i forbindelse med ferieavvikling, lørdager, jule-, nyttårs, påske- og pinseaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

§11 Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Saker som gjelder enkeltpersoner, arbeidstakers arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representant fra foreldrene, representant fra de ansatte og representant fra eiersiden.

§12 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til FAU. FAU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen.

§13 Internkontroll

Missingmyr Barnehage AS har internkontroll for å sikre at kravene i gjeldende lover, regler og forskrifter følges. Barnehagen bruker PBL Mentor i dette arbeidet.

§14 Vedtektsendringer

Styret i Missingmyr Barnehage AS kan foreta endringer i barnehagevedtektene.

Vedtektsendringer skal forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg til uttalelse før endelig behandling.

§15 Dugnadsplikt

Missingmyr Barnehage AS har dugnadsplikt 2 ganger pr. barnehageår.

Foreldre/foresatte gis imidlertid muligheten til å kjøpe seg fri fra denne plikten, med et beløp som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

§16 Reservasjon fra kristen formålsparagraf

Missingmyr Barnehage AS reserverer seg fra barnehagelovens §1 første ledd, hvor det står at barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier og vise til § 1a første ledd. Vi vil på denne måten være nøytrale i forhold til religionsspørsmål og ønsker ikke å bygge på grunnleggende kristne verdier.

§17 Helsemessige forhold

Barn som er syke skal holdes hjemme. Dersom det foreligger smittefare skal barnet holdes hjemme inntil smittefaren er over.

Dersom barnet av ikke kan delta i barnehagens aktiviteter inne og ute, må barnet holdes hjemme. Styrer avgjør om et barn på grunn av helsemessige forhold midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert:

04.07.2016

09.06.2021