Fyllmasser

Fyllmasser

§ 1 Eierforhold
Grotterødløkka AS er et aksjeselskap. Styret er virksomhetens øverste organ.

§ 2 Formål
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». (Barnehageloven §1)
Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

§ 3 Opptaksmyndighet
Styrer foretar opptak av barn i barnehagen.

§ 4 Opptakskrets og opptakskriterier
Barnehagen er åpen for barn i førskolealder. Barn som er tildelt plass får beholde
plassen til utgangen av barnehageåret barnet fyller 6 år, eller sies opp. Se for øvrig
kontrakt om disponering av barnehageplass og partenes oppsigelses- og
hevingsadgang.
Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om
barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 18.
b) Søsken av barn som har plass i barnehagen.
c) Barn som har søkt innen fristen og som fyller ett år senest innen utgangen av
november det barnehageåret det søkes om barnehageplass, skal ved hovedopptak
gis et tilbud om plass med oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett
år, eventuelt tidligere det barnehageåret.
d) Det skal ved opptak tilstrebes en jevn fordeling av barn med hensyn til kjønn, alder
og funksjonsevne, slik at barnegruppene kan fungere på best mulig måte for barna.
Videre må det totale antall barn som tas opp og inntak av barn med nedsatt
funksjonsevne i den enkelte barnehage, gjøres betinget av tilstrekkelig
spesialpedagogisk bistand, ekstra bemanning og andre ressurser stilles til
disposisjon.
e) Ved like forutsetninger legges det til grunn om det er ledig plass for barn over eller
under 3 år.
f) Barn som tidligere har søkt om barnehageplass, men ikke fått tilbud.
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

§ 5 Opptaksperiode, oppsigelse og heving
Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess i
Sarpsborg kommune. Styrer kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom
samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og
tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter elektronisk søknad.
Oppsigelsestid på barnehageplassen er to -2- måneder fra den 15. i hver måned og
to måneder fremover fra oppstartsdatoen du/dere har takket ja til. Oppsigelse skal
sendes elektronisk.
Oppsigelse og betaling fra foresattes side i tidsrommet 15. april til 14. juni løper ut
barnehageåret, det vil si til og med 14. august.
Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.
Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold
kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

§ 6 Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak
Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av
barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt,
kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om
barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter Lov om barnehager §
16.
For søkere med rett til prioritet etter Lov om barnehager § 18, er det også klagerett
ved opptak som gjøres utenom de opptak kommunen har med søknadsfrist. Dette
gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter
nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.
Klagen må fremsettes skriftlig til Sarpsborg kommune og må nevne hvilken
avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er tre -3-
uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende
søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet
vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om
begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Klagen behandles endelig i kommunens
klagenemd.

§ 7 Betaling for barnehageplass
Foreldrebetalingen fastsettes av eier etter gjeldene Forskrift om foreldrebetaling i
barnehager. Informasjon vedrørende prisjusteringer av oppholdsutgifter, gis beskjed
om minst to, -2- måneder i forveien.
Ved oppsigelse må plassen betales to, -2- måneder fra den dato oppsigelsen gjelder.
Foresatte som ikke henter sitt/sine barn innenfor barnehagens åpningstid, vil bli
belastet med et gebyr per påbegynte halvtime. Gebyrets størrelse fastsettes av
barnehagens eier.
Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet, er ansvarlig for at
regningene blir betalt. Begge foresatte holdes juridisk ansvarlig for utgifter knyttet til
barnehageplassen, uavhengig av betalingsmottaker.
Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, og at
kravet oversendes til rettslig inkasso.
Oppholdsutgifter fordeles og betales 11 måneder i året forskuddsvis, uavhengig av
ferie. Det er fritak for betaling i tidsrommet fra og med 15. juli til og med 14. august.

§ 8 Matpenger
Matpenger er ikke inkludert i oppholdsutgiftene.
Informasjon vedrørende økning i matpengesatsene, gis beskjed om minst to -2-
måneder i forveien. Matpenger inkluderer frokost, lunsj, lettmåltid og drikke til disse.

§ 9 Leke- og oppholdsareal
Leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er satt til 4 kvm. pr. barn, mens det er
fastsatt 5,5 kvm. pr. barn, for barn under 3 år.
Utearealet skal tilstrebes ca. seks -6- ganger leke- og oppholdsarealet.

§ 10 Åpningstid og ferie
Barnehageåret starter 15. august og løper til 14. august påfølgende år.
Barnehagens åpningstider fastsettes av barnehagens eier og kan variere innenfor
rammen 06.45 –17.00.
Hvert barn med barnehageplass skal ha minst 4 hele ferieuker i løpet av
barnehageåret. I tillegg kommer 5 dager fri på grunn av planleggingsdager. Minst 3
av ferieukene skal tas sammenhengende på sommeren i perioden 1. mai til 31.
august.
Barnehagen har åpent alle virkedager unntatt uke 29 og 30 som er stengt i
forbindelse med ferieavvikling, lørdager, jule-, nyttårs, påske- og pinseaften. Onsdag
før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

§ 11 Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Utvalget skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom
barnehagen og hjemmene. Saker som gjelder enkeltpersoner, arbeidstakers
arbeidsforhold, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av
samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker, som er
av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
Samarbeidsutvalget skal med utgangspunkt i rammeplanen, fastsette en årsplan for
den pedagogiske virksomheten.
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representant fra foreldrene,
representant fra de ansatte og representant fra eiersiden.

§ 12 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet
mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til FAU.
FAU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes
forhold til barnehagen, f.eks. foreldrebetalingen.

§ 13 Internkontroll
Grotterødløkka AS har internkontroll for å sikre at kravene i gjeldende lover, regler og
forskrifter følges. Barnehagen bruker PBL Mentor i dette arbeidet.

§ 14 Vedtektsendringer
Styret i Grotterødløkka AS kan foreta endringer i barnehagevedtektene.
Vedtektsendringer skal forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg til uttalelse før
endelig behandling.

§ 15 Dugnadsplikt
Grotterødløkka AS har dugnadsplikt 2 ganger pr. barnehageår.
Foreldre/foresatte gis imidlertid muligheten til å kjøpe seg fri fra denne plikten, med et
beløp som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

§ 16 Reservasjon fra kristen formålsparagraf
Grotterødløkka AS reserverer seg fra barnehagelovens §1 første ledd, hvor det står
at barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier og vise til § 1a første
ledd. Vi vil på denne måten være nøytrale i forhold til religionsspørsmål og ønsker
ikke å bygge på grunnleggende kristne verdier.

§ 17 Helsemessige forhold
Barn som er syke skal holdes hjemme. Dersom det foreligger smittefare skal barnet
holdes hjemme inntil smittefaren er over.
Dersom barnet av ulike årsaker ikke kan delta i barnehagens aktiviteter inne og ute,
må barnet holdes hjemme. Styrer avgjør om et barn på grunn av helsemessige
forhold midlertidig ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de
andre barna.
Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges frem erklæring om barnets helse.
Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan slik
erklæring gis av barnets foresatte.

 

Revidert: 30.07.2013

04.02.2014

26.05.2016

04.07.2016

19.02.2021